infoboekje

Infoboekje

Gedragsregels IJsclub Zoeterwoude

 

Respect is gebaseerd op het besef
dat iedereen van waarde is……

IJsclub Zoeterwoude wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier, voldoening en in een veilige omgeving kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Schaatsen is een individuele sport en de schaatssport wordt binnen de vereniging gezamenlijk beoefend. Vele vrijwilligers zijn actief rond de schaatsers in de vereniging en ook wordt er samengewerkt met andere verenigingen. “Zonder anderen geen competitie”, toch gedragen we ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. IJsclub Zoeterwoude wil actief werken aan de bewustwording van normen en waarden bij de leden van de vereniging. Onze vereniging hecht daarom veel waarde aan het respecteren van onze leden, trainers, begeleiders, vrijwilligers en onze bezoekers. Iedereen telt mee binnen onze vereniging en daarom heeft de vereniging gedragsregels opgesteld en dragen wij die regels actief uit. 

Gedragsregels binnen de IJsclub Zoeterwoude:

 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Niemand wordt genegeerd.
 • Wij maken geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Wij houden rekening met de grenzen die iemand aangeeft en vallen niemand lastig.
 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is bij ons niet toegestaan.
 • Wij respecteren onze en andermans eigendommen. Wij verwachten dan ook dat de ruimte of het terrein dat u verlaat netjes wordt achtergelaten.
 • Rijders gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer.
 • Zorg zelf goed voor je waardevolle spullen, laat ze niet achter in de kleedkamer.
 • Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor bestemde en aanwezige afvalbakken.
 • Wij bezorgen ook de omgeving buiten de sportaccommodaties geen overlast.
 • Neem bij constatering van wangedrag, overtreding van de gedragsregels e.d. contact op met een vertegenwoordiger van de vereniging.

IJsclub Zoeterwoude conformeert zich net als vele sportverenigingen in Nederland met de door het NOC*NSF opgestelde gedragsregels voor sportbegeleiders omtrent (seksuele) intimidatie. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. Hieronder vindt u de elf gedragsregels:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zicht van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relatie tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.